Gebruiksrechtovereenkomst Privacybeleid Appstore Webapp

Algemene Gebruiksvoorwaarden – Once

Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden op de website www.getonce.com en op de mobiele applicatie.

De dienst wordt uitgegeven door ONCE DATING AG Aktiengesellschaft (Naamloze Vennootschap naar Duits recht) geregistreerd in het Handelsregister van het kanton Schwyz onder nummer CHE-199.083.691. De AGV definiëren de rechten en plichten van de partijen in verband met het gebruik van de mobiele applicatie. Ze onderbouwen de contractuele relatie tussen het lid en het bedrijf ONCE DATING AG.

Deze AGV definiëren de belangrijkste regels voor het gebruik van de mobiele applicatie. Ze worden aangevuld met additioneel beleid, het Beleid ten aanzien van Persoonsgegevens, het Handvest voor het gebruik van cookies en de veelgestelde vragen (FAQ) - om het lid zo goed als mogelijk te begeleiden in het hanteren van de mobiele applicatie. In het geval van een conflict tussen het verschillende beleid dat leidt tot slechte toegankelijkheid, begrijpelijkheid en/of voorspelbaarheid van regels, zullen deze AGV prevaleren boven het beleid ten aanzien van Persoonsgegevens, het Handvest voor het gebruik van cookies en de FAQ.

In het geval dat één van de bepalingen van deze AGV ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van een wet of regelgeving of een rechterlijke beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen geldig blijven en hun kracht behouden, behalve in de veronderstelling dat deze AGV verdraaid zijn of een significante verstoring van het evenwicht van de verplichtingen voor de partijen

Artikel 1 – Definities

In de AGV hebben de woorden of uitdrukkingen hieronder de volgende betekenis:

Applicatie: de applicatie van ONCE beschikbaar op de App Store van Apple, de Play Store van Google en de Website.

AGV: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Account: de account is de persoonlijk ruimte gewijd aan het Lid op de Applicatie, waartoe het toegang heeft door zich op de Applicatie in te schrijven en in te loggen. Hiermee kant het Lid toegang krijgen tot de Diensten. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige overeenkomst.

Verbinding: wanneer twee Leden elkaar ‘Liken’. Kronen: kronen zijn eenheden die in de Applicatie gebruikt kunnen worden. Een Lid kan met een kroon:

 • een Bericht sturen naar een Lid zonder verbinding (nu of in het verleden)
 • direct een date hebben
 • zijn volgende date kiezen
 • toegang tot meer profielen krijgen om zijn/haar volgende date te kiezen
 • in het geheim ontdekken wie hem/haar ‘Geliket’ heeft

Een bericht sturen: een actie gesymboliseerd door een papieren vliegtuigje. Het versturen van een bericht is een betalende actie waarmee een bericht naar een Lid kan worden verstuurd. De berichten kunnen gratis worden verstuurd zodra er een verbinding is tussen twee Leden (beide Leden mogen elkaar).

Like: actie gesymboliseerd door een hart bedoeld om zijn/haar interesse te laten blijken. De werking ervan is zichtbaar, maar niet gemeld totdat het ‘gelikete’ profiel zelf ‘liket’.

Lid / leden: persoon (of groep van personen) ingeschreven op de Applicatie.

Facebook Connect: functionaliteit waarmee de Leden hun Facebook-account kunnen gebruiken om zich te identificeren op de Applicatie en om het registratieproces te vereenvoudigen.

ONCE: ONCE DATING AG Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap naar Duits recht) met een kapitaal van 168.723,80 CHF, geregistreerd in het Handelsregister van het Kanton Schwyz onder het registratienummer CHE-199.083.691, eigenaresse en enige exploitant van de Applicatie en van het merk ‘Once’.

Packs: de Packs zijn hoeveelheden Kronen gekocht door de Leden.

Dislike: actie gesymboliseerd door een kruis om zijn gebrek aan interesse te tonen. De werking is geheim en wordt niet gemeld. De profielen met ‘Dislike’ kunnen in de toekomst niet meer in contact komen met het Lid, tenzij ze het profiel van het lid ‘Liken’ of wanneer ze elkaar een Bericht sturen (betalende actie).

Volgende date: de volgende date wordt ofwel door de Applicatie gekozen, of is een betalende actie waarbij het Lid zelf zijn/haar volgende date kan kiezen uit verschillende voorgestelde profielen van actieve Leden.

Onmiddellijke date: actie op grond van het aftellen op het hoofdscherm waarop de wachttijd voor de volgende date wordt weergegeven. De onmiddellijke date is een betalende actie waarmee men onmiddellijk wordt doorverbonden met een actief Lid in de volgende minuten.

Diensten: alle diensten, betalend of niet, aangeboden door ONCE om virtuele of daadwerkelijke dates te bevorderen tussen de Leden die een wederzijdse interesse hebben op basis van de geselecteerde zoekcriteria.

Website: de site op internet www.getonce.com.

Artikel 2 - Toepasselijk recht en geschillen

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, onder voorbehoud van de wet op bescherming die de Leden de dwingende voorwaarden van het Franse recht oplegt. In geval van een geschil over de betekenis van om het even welke bepaling of voorwaarde van de AGV, kan het lid contact opnemen met ONCE per brief via de post naar Top 5 Ltd, Wenlock Studios, Unit 204 50-52 Wharf Rd London N1 7EU London of door rechtstreeks contact op te nemen per e-mail hello@getonce.com.

In geval van een geschil zal het Lid zich in de eerste instantie tot ONCE richten om het geschil in der minne te schikken. Voor elk onopgelost geschil in der minne, zal het aan de bevoegde Rechtbanken van het kanton Schwyz onderhevig zijn behoudens de dwingende bepalingen van het Franse recht met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

Artikel 3 – Wijzigingen van Diensten en Gebruiksvoorwaarden

ONCE kan op elk moment de AGV wijzigen. De Leden worden geïnformeerd over de aard van deze wijzigingen via de online publicatie ervan op de Website. De nieuwe Gebruiksvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt via de Applicatie en/of door het sturen van een e-mail naar het adres dat door het Lid is opgegeven en zullen onmiddellijk van toepassing zijn.

 • Voor de Leden die zich na de publicatie van de wijzigingen op de Website hebben geregistreerd, zullen deze onmiddellijk van toepassing zijn, daar ze deze uitdrukkelijk hebben aanvaard op het moment dat ze Lid werden.
 • Voor de Leden die zich voorafgaand aan de publicatie van de wijzigingen op de Website hebben geregistreerd, wordt geacht dat deze door hem/haar worden aanvaard zonder enig voorbehoud van zijn/haar kant als hij/zij de Diensten van de Applicatie blijft gebruiken.

Het Lid heeft de plicht om de AGV na bijwerking aandachtig te lezen en volledig op de hoogte te zijn van de wijzigingen die er in zijn opgenomen. Indien het Lid niet akkoord gaat met de wijzigingen van de AGV, dan heeft het Lid het recht om het gebruik van de Diensten te beëindigen en om zijn Account in overeenstemming met artikel 10 op te zeggen.

Artikel 4 - Voorwaarden met betrekking tot de toegang en Inschrijving op de Diensten

De Applicatie is gratis te downloaden vanaf de App Store van Apple voor iPhones die versie iOS 7.0 of hoger gebruiken en vanaf de Play Store van Google voor Android Smartphones die versie 4.1 of hoger gebruiken evenals via de Website. Zodra aan de voorwaarden voor de status van het lidmaatschap is voldaan, kent ONCE aan het Lid, op persoonlijke titel, een Account toe met daarin:

 • een bewerkbaar profiel
 • een chatroom
 • een historisch overzicht van Dates

Om zich te kunnen registreren, moet iedereen die geïnteresseerd is in de Diensten ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben, de onderhavige Gebruiksvoorwaarden (AGV), het Handvest voor het gebruik van Cookies en het Beleid ten aanzien van Persoonsgegevens te hebben gelezen en aanvaard.

Als de inschrijving plaatsvindt vanaf Facebook Connect, is het voor ONCE mogelijk om de profielfoto, de voornaam, de leeftijd afgeleid van de geboortedatum en de interesses van het Lid te gebruiken om hem/haar te voorzien van een ‘profiel’ pagina. Derhalve dient het Lid de authenticiteit van zijn gegevens op Facebook te controleren voorafgaand aan zijn/haar inschrijving op de Diensten.

De inschrijving is ook mogelijk via e-mail, waarbij ONCE aan de gebruiker kan vragen om zijn/haar e-mailadres en telefoonnummer op te geven om de registratie te bevestigen via sms.

Tijdens de inschrijving aanvaardt het Lid deze AGV en het Beleid met betrekking tot de persoonsgegevens en verbindt het zich ertoe de haar/hem opgelegde verplichtingen, als bedoeld in artikel 7 van deze AGV na te leven.

Artikel 5 - Diensten en functionaliteiten

De Applicatie biedt de Leden van ONCE een intieme en een privé omgeving voor het bevorderen van het maken van contact met andere Leden geselecteerd op basis van gemeenschappelijke criteria (nabijheid en zoekcriterium ingevoerd in de profielen van de Leden) met als doel om virtuele of daadwerkelijke dates te realiseren. Elk Lid is vrij om te spreken en relaties met andere Leden aan te gaan in overeenstemming met deze AGV.

Gratis diensten

Sommige Diensten van ONCE zijn gratis beschikbaar vanaf de Applicatie (buiten de kosten voor aansluiting en telecommunicatiekosten) voor het Lid dat zich verplicht tot de naleving van deze AGV, waaronder:

 • een dagelijkse date met een ander Lid. Het voorgestelde Lid wordt ook voorgesteld aan het Lid dat aan hem/haar is voorgesteld. De Leden beschikken over 24 uur om te zien of ze elkaar wederzijds mogen.
 • De Like van profielen door ONCE voorgestelde leden; het onbeperkt verzenden van Berichten en foto’s in het geval van een Verbinding;
 • het onbeperkt en vertrouwelijk bezoeken van profielen van voorgestelde Leden met uitzondering van een blokkering van de ene of andere partij;
 • in geval van niet-Verbinding, wordt het profiel toegankelijk vanuit het - historische overzicht van dates en zal het na 30 dagen verdwijnen;
 • het Disliken van een onbeperkt aantal profielen van ONCE Leden;
 • het op vertrouwelijke wijze blokkeren van alle Leden wiens gedrag deze keuze rechtvaardigt;
 • het op vertrouwelijke wijze melden aan alle Leden wiens gedrag in strijd is met deze AGV of met de toepasselijke wetgeving;
 • het raadplegen van de lijst met Leden die je in het verleden Disliked hebt;
 • het configureren van zijn zoekvoorkeuren;
 • het ontvangen van meldingen;
 • het raadplegen van de FAQ en de handleiding;
 • het invullen van zijn profiel, in overeenstemming met deze

Betalende diensten

De ter beschikking gestelde betalende Diensten via de Applicatie zijn voor Leden toegankelijk via de aankoop van Kronen-packs.

Leden kunnen met een Kroon:

 • een Bericht sturen naar een Lid zonder verbinding (nu of in het verleden);
 • een onmiddellijke date hebben om niet te hoeven te wachten tot de Volgende date;
 • zijn volgende date kiezen door middel van een lijst van potentiële matches,zonder dat het gekozen Lid dat weet;
 • toegang krijgen tot een grotere lijst van potentiële matches dan die in de eerste instantie zijn gepresenteerd;
 • ontdekken wie hen in het geheim heeft ‘Geliket’.

De aangeschafte Kronen hebben geen vervaldatum en zijn cumulatief. Ze zijn geldig zonder beperking met betrekking tot de duur en op grond van de naleving van deze AGV. Echter in het geval van vervroegde beëindiging als gevolg van het niet-naleven van deze voorwaarden, behoudt ONCE het recht om de Account van het Lid te beëindigen zonder teruggave van de Kronen die nog op de Account van het Lid zijn geregistreerd. Specifieke geval van aangeboden Kronen: ONCE kan Kronen aan de Leden schenken als onderdeel van haar loyaliteitsprogramma of voor een speciale gelegenheid.

Prijs

De Kronen kunnen niet worden aanschaft per eenheid. Ze zijn verkrijgbaar in de vorm van Packs van meerdere Kronen en volgens de tariefvoorwaarden die in de App Store van Apple, Play Store van Google en op de Website worden vermeld. Een Pack van 3 Kronen wordt aan vrouwen geschonken en Eén Kroon wordt aan mannen geschonken tijdens de registratie op de Applicatie.

Veiligheid van betaling

De Packs zijn op veilige wijze betaalbaar volgens de betalingsvoorwaarden voorzien en opgelegd door de App Store van Apple, de Google Play Store van Android of Stripe voor betalingen via de Website. De App Store van Apple, de Google Play Store van Android of Stripe zijn alleen verantwoordelijk voor de voorwaarden en het betalingsproces waarbij ONCE niet bevoegd is om in te grijpen in overeenstemming met de door de platforms opgelegde voorwaarden. Elk verzoek om terugbetaling of een verzoek in verband met de betaling moet worden verzonden naar de diensten van Apple, Android of Stripe, afhankelijk van het apparaat van waaruit de aankoop is gedaan. De bankgegevens worden verzameld door Apple, Android of Stripe en vallen buiten de controle van ONCE.

Artikel 6 - Beleid van ONCE ten aanzien van Persoonsgegevens

Wanneer hij zich registreert op de Website of de Applicatie, wordt de gebruiker gevraagd om gegevens die hem betreffen te verstrekken overeenkomstig artikel 4.

Deze gegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking door ONCE.

Bij het valideren van zijn registratie op de Applicatie, moet de gebruiker kennisnemen van het Beleid van ONCE inzake Persoonsgegevens en dit aanvaarden [insérer un lien vers la Politique Relative aux Données Personnelles].

ONCE maakt gebruik van cookies om de Website te exploiteren en te verbeteren en ook voor het verbeteren van de Diensten die ze voorstelt. Door zijn/haar browsen op de Website voor te zetten, geeft het Lid toestemming voor het gebruik van cookies [insérer un lien vers la Charte d’utilisation des cookies].

In overeenstemming met de artikelen 38 ev. van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet onder nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, kan elke persoon toegang krijgen tot en, indien nodig, de persoonsgegevens die hem betreffen corrigeren of verwijderen, door contact op te nemen met ONCE waarvan de adresgegevens zijn opgenomen in artikel 2 van deze AGV. Een ieder kan ook, om legitieme redenen, zich verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

Artikel 7 - Verplichtingen en aansprakelijkheden van Leden

Verplichtingen

De Leden verbinden zich bij het gebruik van de in artikel 5 gedefinieerde Diensten:

 • eerlijk en waarheidsgetrouw in hun verklaringen te zijn;
 • de geldende wet- en regelgeving na te leven en niet de openbare orde te schenden;
 • de intellectuele of industriële eigendomsrechten te respecteren;
 • geen foto’s van een derde online te uploaden;
 • geen strafbare feiten van smaad, belediging, provocatie van met name racistisch of discriminerend karakter te begaan of te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid;
 • de regels van moraal en fatsoen te respecteren en in het bijzonder niet inhoud van pornografische of exhibitionistische aard te verspreiden;
 • niet hun wachtwoorden en andere vertrouwelijke codes bekend te maken waardoor derden of andere leden toegang tot de Diensten van hun Account kunnen krijgen;
 • geen software, applicatie, interface te gebruiken of met behulp van een derde te interveniëren in het maken van contact met andere Leden van de Applicatie (de geloofwaardigheid van de Applicatie is gebaseerd op de werkelijkheid van uitwisselingen);
 • de vertrouwelijkheid van de correspondentie en privacy van andere Leden te respecteren;
 • niet de inhoud van correspondentie en Berichten die direct aan hen is gericht in de voor hen beschikbare Diensten te verspreiden of openbaar te maken; ten opzichte van andere Leden af te zien van elk voorstel of initiatief dat in strijd is met de door hen geuite wil;
 • hoffelijk en correct naar andere Leden te blijven;
 • niet de Diensten, de Website of de Applicatie te benadelen;
 • niet bieden, vragen of promoten van betalende goederen of diensten of financiële compensaties; daar prostitutie formeel verboden is op de Website en Applicatie;
 • niet de Leden van de Applicatie naar een andere Website of een andere Applicatie, of een concurrerende dienst omleiden;
 • zich te onthouden van commerciële of reclame toepassingen van de Website en de Applicatie;
 • geen demonstraties, collectieve bijeenkomsten te organiseren voor haar Leden via de Website, Applicatie en Diensten die voor hen ter beschikking zijn gesteld.

Aansprakelijkheden

Aansprakelijkheden ten aanzien van de naleving van haar verplichtingen

ONCE oefent een matigingsbeleid uit aangaande de inhoud geplaatst door de Leden op het moment van registratie: in het bijzonder aangaande de gepubliceerde foto’s van het Lid en de beschrijving naast het profiel van het Lid. Het Lid is echter zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen en de gegevens die het via de Applicatie publiceert. Indien de aansprakelijkheid van ONCE zou moeten worden gezocht in het kader van de niet-naleving door het Lid van zijn verplichtingen, dan wordt ONCE door het Lid gevrijwaard van elke veroordeling tegen haar die voortkomt uit de overtreding van de wet of van deze AGV door het Lid.

Het Lid kan illegale inhoud melden, die de toepasselijke wet of deze AGV schendt met behulp van de matigingsinstrumenten voorzien door de Applicatie in het menu van elk chatscherm met de vermelding ‘Signaleren’.

Aansprakelijkheden ten aanzien van de publicatie van foto’s

Alle foto’s van pornografische of exhibitionistische aard die het fatsoen schenden en in het algemeen tegengesteld aan het moraal zijn, zijn ten strengste verboden. ONCE behoudt zich het recht voor om alle foto’s te verwijderen die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. De publicatie van dergelijke foto’s is een ernstig wangedrag, wat kan leiden tot schorsing en/of beëindiging van de Account van het Lid, zonder uitsluiting van andere sancties die door de rechter kunnen worden opgelegd.

Aansprakelijkheden ten aanzien van daadwerkelijke dates

ONCE waarschuwt de Leden die ‘daadwerkelijke’ dates willen realiseren. Het is geheel aan de Leden om de identiteit te controleren van degenen met wie zij deze dates organiseren. Het verloop van deze ‘daadwerkelijke’ dates wordt onafhankelijk van ONCE georganiseerd, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Leden. De aansprakelijkheid van ONCE kan niet worden gezocht voor de handelingen en problemen, ongeacht de aard, gepleegd of uitgelokt door de Leden en/of ex-Leden tijdens gebeurtenissen die plaatsvinden als gevolg van het gebruik van de Applicatie. In dit opzicht wordt met de ONCE-messaging opzettelijk gestreefd naar het terugkeren van een situatie van rust en veiligheid van haar Leden, om het de Leden mogelijk te maken om te beslissen wie zal worden toegestaan om hun profielen te bekijken en met hen te praten. Ten aanzien van personen met wie het Lid heeft aanvaard om Berichten uit te wisselen, wordt sterk aanbevolen geen informatie bekend te maken die niet openbaar op het ONCE-profiel zichtbaar is, zoals telefoonnummer, adres of familienaam. ONCE raadt, om veiligheidsredenen, sterk aan om alleen daadwerkelijke dates te organiseren in drukbezochte openbare plaatsen of een familielid/goede vriend(in) te informeren en om pas na een redelijke termijn zijn adresgegevens bekend te maken.

Aansprakelijkheden ten aanzien van de apparatuur van het Lid

De apparatuur (hardware en software) die nodig is voor de toegang tot de Diensten en alle andere gerelateerde kosten, met inbegrip van telecommunicatiekosten zijn exclusief voor rekening van het Lid. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat wordt gebruikt in het kader van de Dienst.

Artikel 8 - Verplichtingen en aansprakelijkheden van ONCE

Verplichtingen

ONCE verbindt zich ertoe om de infrastructuur en de technische middelen te bieden die nodig zijn voor het verstrekken van een dienstverlening van kwaliteit aan de Leden die zijn uitgerust met een iPhone-apparaat met het besturingssysteem IOS 7.0 of hoger of een Smartphone Android met gebruik van de versie 4.1 of hoger. ONCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan het apparaat of een compatibiliteitsprobleem tussen de Applicatie en het apparaat. Er worden alle maatregelen genomen om het risico van frauduleuze toegang tot het systeem van ONCE te minimaliseren. In dit verband, maakt ONCE gebruik van firewalls (voorziening gelegen tussen het internet en het privé-netwerk van een bedrijf om de veiligheid van laatstgenoemde te vergroten door het verkeer naar of van het internet te filteren). Desondanks is het onmogelijk om de volledige veiligheid van het netwerk te waarborgen. ONCE is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of storingen van de diensten van de provider voor toegang tot internet van het Lid, alsook om het even welke oorzaak buiten ONCE die de toegang tot de Diensten van ONCE Services kan onderbreken of schaden. Het Lid moet ervoor zorgen dat het over een beveiligd e-mailadres beschikt. Ondanks of als gevolg van het uitblijven van deze voorzorgsmaatregelen, kan de Account van het Lid door fraude misbruikt worden. ONCE wilt het Lid ook waarschuwen tegen uitzonderlijke risico’s bij de ontvangst van ongewenste Berichten of Berichten die zogenaamd van ONCE komen. Het Lid moet alert en waakzaam zijn om, wanneer deze aannames zich voordoen, ONCE te waarschuwen door het sturen van een brief of een e-mail naar het adres vermeld in artikel 2 van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheden

ONCE en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor illegale handelingen of strafbare feiten gepleegd door haar Leden, met inbegrip van en niet beperkt tot:

Onrechtmatige gedragingen

ONCE is niet verantwoordelijk voor gevallen van fraude, diefstal van identiteit, prostitutie, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en andere strafbare feiten door de Leden gepleegd door middel van de Website en Applicatie evenals de voor hen beschikbaar gestelde Diensten.

Omstreden inhoud

ONCE behoudt zich het recht voor om een back-up te maken van alle omstreden inhoud, met name voor de terbeschikkingstelling van de bevoegde autoriteiten.

Daadwerkelijke dates

ONCE is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke dates georganiseerd door de Leden. De Leden die dergelijke dates wensen te organiseren worden er op gewezen dat deze onder hun eigen verantwoordelijkheid plaatsvinden als aangeven in artikel 7.2.3 van deze voorwaarden, ONCE kan niet instaan voor de juistheid van de informatie die door de Leden wordt gecommuniceerd.

Collectieve manifestaties

ONCE verbiedt elke organisatie door Leden of door derden van manifestatie(s), collectieve ontmoeting(en) van haar Leden door middel van de Website en/of Applicatie die aan de Leden ter beschikking zijn gesteld. ONCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verstoring van de openbare orde of schade veroorzaakt door de Leden en derden die betrokken zijn bij een dergelijke bijeenkomst.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

Merkenrecht

Het merk ‘Once’ is het exclusieve eigendom van ONCE. ONCE is houder van alle daar op betrekking hebbende rechten. Het merk is gedeponeerd bij het Franse Nationale Instituut voor Industriële Eigendom onder het nummer 144 118 105 en bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) onder registratienummer 4984545. Elke reproductie en/of gebruik en/of gedeeltelijke of volledige toepassing en/of wijziging en/of verwijdering van het merk en de daarop betrekking hebbende rechten, ter illustratie en op niet onbeperkte wijze, de slogan en het logo van de Applicatie voorgesteld op welke wijze dan ook, in welke vorm dan ook, op welke drager of op welke media dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONCE en is strafrechtelijk vervolgbaar. Het Lid zal geen meta-tags of andere ‘verborgen’ tekst met de naam of het merk ‘Once’ gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ONCE. Het merk wordt beschermd door de artikelen L713-2 en volgende van het [Franse] Wetboek van intellectuele eigendom en door het internationale recht van intellectuele eigendom.

Auteursrecht

ONCE is houdster van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de Website.

Als onderdeel en uitsluitend voor normaal gebruik van de Website of de Applicatie, kent ONCE aan Leden een, op niet onbeperkte wijze, gebruikersrecht toe op de werken die op de Applicatie en Website voorkomen, zoals teksten, paginering, presentaties, lay-out, foto’s, beelden, tekeningen, grafieken, knoppen, video’s, geluiden en data (de “Werken”).

De door ONCE verleende vergunning aan het Lid voor het gebruik van de Werken is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en gereserveerd voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik, voor de hele wereld, in het kader van en voor de duur van de inschrijving op de Diensten. Het is verboden om te verkopen, verhuren, uit te lenen, te distribueren of onder sublicentie te brengen van het geheel of een deel van een Werk of enig recht over te dragen op het geheel of een deel van dit Werk. Het is verboden om een Werk te kopiëren, te wijzigen of het op een of andere wijze aan te passen geheel of gedeeltelijk, afgeleide werken van een Werk te maken of het geheel of gedeeltelijk te integreren in andere werken ongeacht welke hun vorm is.

De Werken zijn beschermd krachtens de artikelen L122-4 en L335-3 en volgende van het [Franse] Wetboek van intellectuele eigendom en door het internationale recht van intellectuele eigendom.

Software

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle software (broncodes, upgrades en ontwikkelingen, voorbereidend materiaal en bijbehorende documentatie) van ONCE gebruikt in het kader van de Diensten (de Software). Alle Software is eigendom van ONCE, die alle intellectuele eigendomsrechten en gebruikersrechten hiertoe bezit. De Software wordt beschermd door artikel L. 122-6 van het [Franse] Wetboek van intellectuele eigendom en het internationale recht van intellectuele eigendom. Als onderdeel en uitsluitend voor normaal gebruik van de Website of de Applicatie, kent ONCE aan het Lid een voorlopig recht van reproductie van de Software toe. Dit reproductierecht omvat: het recht om de Software te downloaden, weer te geven en te starten. De rechten die niet expliciet toegekend worden aan het Lid, zijn voorbehouden aan ONCE. Het gebruikersrecht toegekend door ONCE aan het Lid is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en gereserveerd voor privé en persoonlijk gebruik, voor de hele wereld, in het kader van en voor de duur van de inschrijving op de Diensten. Het is verboden om te verkopen, verhuren, uit te lenen, te distribueren of onder sublicentie te brengen van het geheel of een deel van de Software of enig recht over te dragen op het geheel of een deel van deze Software. Het is verboden om het geheel of een deel van de Software in andere programma’s te integreren, te compileren met een ander programma, de Software geheel of gedeeltelijk over te dragen om te gebruiken met een andere service of te kopiëren, te wijzigen, aan te passen op een andere manier een deel of het geheel van de Software, afgeleide werken van de Software te maken of reverse engineering of decompilatie op een deel of het geheel van de Software uit te voeren behalve binnen de door de wet toegestane beperkingen. Ten behoeve van de Software-updates kan ONCE automatische of handmatige updates op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bieden.

Gebruik van de database

De database met betrekking tot de Applicatie en Website is het exclusieve eigendom van ONCE, die alle intellectuele eigendomsrechten daarin houdt.

Het is verboden, door permanente of tijdelijke overdracht, het geheel of een gedeelte te extraheren in een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de Applicatie of Website naar een ander medium, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

Het is ook verboden, door het beschikbaar stellen aan het publiek, het geheel of een gedeelte te hergebruiken in een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de Applicatie of Website, in welke vorm dan ook.

Ten slotte is het verboden om te extraheren of herhaald en systematisch te hergebruiken van kwalitatief of kwantitatief niet-substantiële delen van de Applicatie of Website wanneer deze handelingen duidelijk het normale gebruik van de Applicatie of Website overschrijden.

Oneerlijke concurrentie

Het is ten strengste verboden om een product vergelijkbaar met de Applicatie of de Website te ontwerpen of er een afgeleide van te maken, en meer in het algemeen medeplichtig te zijn aan parasitisme, handelingen van namaak, lastering of andere daden van oneerlijke concurrentie. Indien van toepassing, behoudt ONCE zich het recht voor om het Lid te dagvaarden om de volledige vergoeding van de schade te verkrijgen die het Lid bij haar veroorzaakt.

Het Lid is onderworpen aan sancties als het er in slaagt of pogingen onderneemt tothet verlenen van licentie of sub-licentie, het verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of ter beschikking stellen aan derden de Diensten, de Applicatie of de Website, op welke wijze dan ook.

Inhoud verspreid door het Lid

Het Lid staat ONCE toe de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, verbonden aan de inhoud die door het Lid wordt verstrekt in verband met zijn gebruik van de Diensten. Deze toestemming zal door ONCE worden benut binnen de grenzen van respect voor beeldrechten, de bescherming van persoonsgegevens van het Lid en dit zonder de authenticiteit van het profiel van het Lid te vervormen en het in overeenstemming met zijn profiel te laten. Deze toestemming omvat met name het recht voor ONCE om vermelde inhoud te reproduceren, weer te geven en te wijzigen, om het grafische handvest van de Diensten te respecteren en ze verenigbaar te maken met zijn technische prestaties of de formaten van aanverwante media. Deze rechten worden toegekend voor de gehele wereld en voor de duur van de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden tussen het Lid en ONCE.

Het Lid blijft eigenaar van de inhoud en de persoonsgegevens die het verstrekt. Het Lid vrijwaart ONCE van gerechtelijke maatregelen, procedures of veroordelingen tegen haar afkomstig van de schending door het Lid van de intellectuele eigendom van derden. Het Lid vrijwaart ONCE van om het even welke vorderingen of schade die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 10 - Ontbinding

Opzegging door het Lid

Deactiveren en buitenwerkingstelling van de Account : het Lid kan op elk moment en zonder kennisgeving vooraf zijn Account deactiveren via de Applicatie als het er niet langer zichtbaar wenst te zijn.

Bij het deactiveren van het profiel:

 • het profiel van het Lid zal onzichtbaar worden gemaakt voor andere Leden, voor het verleden en de toekomst;
 • in het geval van reactivering van de Account in de periode van 1 jaar na het sluiten van de Account, zullen de opgeslagen gegevens worden toegewezen aan hun profiel en het profiel zal weer zichtbaar worden.

Verwijdering van de Account: het lid kan besluiten om zijn Account definitief te verwijderen door het sturen van een e-mail of een brief naar ONCE waarvan het postadres en e-mailadres vermeld zijn in artikel 2 van deze voorwaarden, dit kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Hierdoor zal het profiel van het Lid definitief worden verwijderd. Als het Lid het gebruik van de Applicatie wenst te hervatten, zal het worden verplicht zich op dezelfde wijze te registreren als bij de eerste registratie.

Bij het verwijderen van de Account:

 • het profiel van het Lid zal onzichtbaar worden gemaakt voor andere Leden;
 • de identificatiegegevens van het Lid zullen worden bewaard gedurende één jaar na die datum;
 • het Lid kan zijn eerdere Account niet opnieuw activeren.

Beëindiging van de Account door ONCE wegens schending van de Gebruiksvoorwaarden

In geval van niet-naleving door een Lid van de Gebruiksvoorwaarden, kan zijn Account door ONCE op elk gewenst moment worden opgeschort als voorzorgsmaatregel en vervolgens van rechtswege worden beëindigd.

Op elk moment en in geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door een Lid, zal ONCE vrij zijn de toegang tot zijn/haar Account, bereikbaar via de Website en de Applicatie, voor een periode van één maand op te schorten. Het Lid wiens Account is opgeschort, zal door ONCE van dit besluit in kennis gesteld worden door een bericht via de Applicatie en/of per e-mail. Het Lid wordt gevraagd om per e-mail contact op te nemen met de klantendienst van ONCE om uitleg over de aan hem/haar gerichte verwijten te verschaffen. Het uitblijven van een antwoord van hem/haar en/of indien zijn/haar argumenten het niet mogelijk maken om de niet-naleving te rechtvaardigen, kan ONCE het Lid berichten over de beëindiging van zijn/haar Account via de Applicatie en/of het Lid per e-mail informeren over de periode waarin hij/zij zich niet kan registreren op de Applicatie. Bij het uitblijven van verduidelijking is deze periode 3 jaar na de kennisgeving over de beëindiging van de Account.

Bij de beëindiging van de Account:

 • Het profiel van het Lid zal onzichtbaar worden gemaakt voor andere Leden;
 • De identificatiegegevens van het Lid zullen worden bewaard gedurende één jaar na die datum;
 • Het Lid kan de Account niet heropenen gedurende een periode van 3 jaar vanaf de kennisgeving van de beëindiging van de Account.

Artikel 11 - Contact opnemen

Met het Lid

Meldingen via de mobiele telefoon en e-mail: Het Lid kan mogelijk meldingen ontvangen via de Applicatie en/of per e-mail om te worden geïnformeerd over de volgende evenementen:

 • de date(s) van de dag, dagelijks gemeld om 12.00 uur door ONCE;
 • een wederzijdse Like ontvangen van een ander Lid;
 • een ander Lid raadpleegt zijn profiel;
 • een Bericht dat wordt geschreven door een Lid;
 • een Bericht of foto ontvangen van een ander Lid;
 • een onmiddellijke Date;
 • een Bericht van ONCE aangaande de Account van het Lid.

Het e-mailadres waarnaar de meldingen worden gestuurd, is dat door het Lid werd verstrekt op het moment van zijn inschrijving. De meldingen kunnen direct vanaf de Account van het Lid worden aangepast en kunnen op elk moment worden gedeactiveerd.

Nieuwsbrief: Op het moment dat hij zich registreert op de Applicatie, stemt het Lid ermee in om een nieuwsbrief van ONCE te ontvangen. Hij kan dit op elk gewenst moment herroepen door zijn recht op bezwaar uit te oefenen en door te klikken op de link om zich af te melden, onderaan elke e-mail van ONCE.

Met ONCE

De Leden kunnen rechtstreeks contact opnemen met ONCE per post naar het adres: Top 5 Ltd, Wenlock Studios, Unit 204 50-52 Wharf Rd London N1 7EU of per e-mail naar hello@getonce.com.

Privacybeleid

Versie van 07.11.2016

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de met hoofdletters geschreven termen geacht dezelfde betekenis te hebben als die welke in de Gebruiksvoorwaarden van Once zijn gedefinieerd [lien vers les Conditions d’Utilisation].

Inleiding

Once hecht bijzonder veel belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het onderstaande vormt het Beleid betreffende de Persoonsgegevens verzameld in verband met het gebruik van de Applicatie en de website www.getonce.com.

1. Categorieën verzamelde persoonsgegevens

Once verzamelt persoonsgegevens. De term “Persoonsgegevens” duidt alle gegevens aan die verband houden met een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect aan de hand van een identificatienummer of één of meer elementen die deze persoon eigen zijn.

De door Once verplicht verzamelde Persoonsgegevens zijn als volgt:

In geval van registratie via e-mail: e-mailadres, voornaam, leeftijd, geslacht, nummer mobiele telefoon en een foto.

In geval van registratie via Facebook Connect: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, lijst van vrienden, opleiding, werk, foto’s en hobby’s, likes zoals gepubliceerd op Facebook.

Gevoelige gegevens: seksuele voorkeur (heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel).

De door Once facultatief verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Lengte, opleiding, functie, werkgever, gesproken talen;
 • Gevoelige gegevens: etnische afstamming, religie.

2. Doel van de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens gekoppeld aan uw Account:

Once verzamelt, verwerkt en gebruikt uw Persoonsgegevens opdat:

 • u de Applicatie kunt gebruiken en kunt profiteren van de Diensten. Daartoe worden de volgende Persoonsgegevens via de Applicatie openbaargemaakt aan elk ander Lid: voornaam, leeftijd en foto’s;
 • uw Account kan worden beheerd en om u te assisteren bij het gebruik van de Applicatie en Diensten;
 • wij met u kunnen communiceren via e-mail of sms;
 • wij u e-mails kunnen sturen met betrekking tot producten en diensten die u worden aangeboden door Once.

Once verzamelt noch verwerkt geen enkele gegevens met betrekking tot uw betaalmethode. Deze worden in voorkomend geval rechtstreeks beheerd door de App Store van Apple, de Google Play Store van Android of Stripe voor aankopen via de website www.getonce.com.

Persoonsgegevens die verband houden met een sollicitatie voor een baan bij Once:

Indien u wenst te solliciteren op een vacature, gepubliceerd op de site www.getonce.com, zal Once uw Persoonsgegevens niet verzamelen.

3. Noodzakelijke en gepaste verzameling

De door Once verzamelde Persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en redelijk met betrekking tot het doel waarvoor ze worden verzameld en de daaropvolgende verwerking.

De Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt.

4. Toestemming

Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens en het accepteren van de voorwaarden van ons Beleid betreffende Persoonsgegevens (selectievakje), gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken door Once van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Beleid inzake Persoonsgegevens en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De gegevens betreffende uw etnische afstamming, uw religie en/of uw seksuele geaardheid, die op het moment van uw registratie werden verzameld zijn gevoelige gegevens. Door het vakje voor dit doel tijdens uw registratie aan te kruisen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking door Once van deze gegevens.

Once gebruikt het door u verstrekte e-mailadres om e-mails naar u te sturen die verband houden met producten of diensten (nieuwsbrief). U kunt ten tijde van de registratie bezwaar maken tegen dergelijk gebruik door het vakje voorzien voor dit doel aan te kruisen. Anderszins is de overdracht van uw e-mailadres aan partners van Once voor marketingdoeleinden onderworpen aan uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming (selectievakje).

Met inachtneming van de wettelijke en contractuele vereisten, kunt u uw toestemming weigeren of op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door contact op te nemen met Once op het volgende adres: hello@getonce.com. Als u weigert in te stemmen of uw toestemming intrekt, zal Once niet meer in staat zijn om u de Diensten te leveren. U kunt zich op elk moment van de lijst voor marketingdoeleinden van Once uitschrijven door te klikken op de link voor afmelding onder aan elke verstuurde e-mail.

5. Gebruik van uw persoonsgegevens en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. In het geval dat uw Persoonsgegevens dienen te worden verwerkt voor andere doeleinden, zal Once vooraf om uw toestemming vragen.

De volgende derde partijen zijn tevens ontvangers van uw Persoonsgegevens:

Leden: de andere Leden van ONCE aan wie het Lid wordt voorgesteld in het kader van dates kunnen toegang hebben tot de door het Lid openbaar gemaakte Persoonsgegevens via zijn profiel.

Dienstenaanbieders: Once kan ertoe gebracht worden uw Persoonsgegevens over te dragen, zoals uw naam, voornaam en e-mailadres aan derden die voor rekening van Once bepaalde diensten leveren.

Partners: onder voorbehoud van het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht, kan Once uw e-mailadres doorgeven aan haar partners voor marketingdoeleinden.

Overdracht van activiteiten: Uw Persoonsgegevens kunnen tevens aan derden worden doorgegeven in het kader van een overdracht van activiteiten van Once naar een derde bedrijf (fusie, verkoop, ontbinding, enz.). In voorkomend geval wordt u over een dergelijke overdracht van uw Persoonsgegevens geïnformeerd en zult u de mogelijkheid krijgen zich tegen deze overdracht te verzetten.

Anders: Once kan ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens over te dragen, indien een dergelijke overdracht is vereist door de wet, door een rechtbank of door een overheid of wanneer het nodig blijkt dat Once het bestaan van haar rechten dient vast te stellen of uit te oefenen. Once kan tevens ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens over te dragen vanwege de verdediging van haar rechten, de bescherming en de veiligheid van het bedrijf, de gebruikers, haar personeel of anders, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om haar Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst of beleid toe te passen.

De ontvangers van uw Persoonsgegevens zijn zorgvuldig door Once geselecteerd en zijn verplicht om een beleid inzake Persoonsgegevens uit te voeren dat aan al haar vereisten voldoet. Once verzekert zich van de naleving van deze vereisten door middel van overeenkomsten en andere maatregelen opdat uw Persoonsgegevens niet worden verwerkt voor doeleinden anders dan die hierin voor onder meer reclamedoeleinden worden uiteengezet.

6. Cookies

Once gebruikt cookies ten behoeve van de uitvoering en de doeltreffendheid van de website www.getonce.com en tevens voor het verbeteren van de aan u aangeboden Diensten.

Once wijst u erop dat u door te browsen op de website www.getonce.com, u uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie en voor het instellen van traceringsmiddelen , dient u het Handvest voor het gebruik van cookies te raadplegen [insérer un lien vers la Charte d’utilisation des cookies].

7. Betrekkingen met derden

Configuratie browser “Do not track”

Het is uw verantwoordelijkheid uw browser correct te configureren met het doel de eventuele traceringsmiddelen die op het internet zijn ingesteld uit te schakelen. Zelfs als Once derden niet zou toestaan uw navigatie op het internet te volgen, zowel voor als na uw bezoek aan de website www.getonce.com, is Once niet in staat om alle controle over deze derden te hebben die niettegenstaande en zonder uw toestemming uw browse-gedrag zouden kunnen volgen.

Koppelingen naar websites van derden

De website www.getonce.com evenals Berichten die door andere Leden worden verstuurd kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die niet onder de controle van Once staan. Once is niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze derden in verband met de bescherming van Persoonsgegevens en wij moedigen u aan kennis te nemen van de verklaringen en praktijken van deze derden op dit gebied. Zodra u de website www.getonce.com of de Applicatie verlaat, is het onderhavige Beleid inzake Persoonsgegevens niet langer van toepassing.

8. Veiligheid

Once neemt alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en, in het bijzonder om te voorkomen dat zij worden vervormd, beschadigd of dat niet bevoegde derden daartoe toegang krijgen.

9. Uw rechten

In overeenstemming met artikel 39 en volgende van de wet van 6 januari 1978 en de zogeheten gewijzigde Franse wet “Bescherming persoonsgegevens” (“Informatique et Libertés”) beschikt u over het recht op toegang tot gegevens die betrekking hebben op uw persoon. U kunt tevens verzoeken om rectificatie, verwijdering, blokkering of vernietiging van uw Persoonsgegevens die in het bezit zijn van Once.

Bij het aanvragen van een kopie van de bewaarde Persoonsgegevens, kan Once u verzoeken kosten te betalen die niet hoger mogen zijn dan de kosten van de kopie.

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 6 januari 1978 en de zogeheten gewijzigde wet “Informatique et Libertés”, kunt u zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door naar het onderstaande adres te schrijven: hello@getonce.com. Once zal uw verzoek verwerken binnen een maximale termijn van twee maanden na ontvangst van het verzoek, behalve wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs voorzien van een handtekening van de houder.

10. Wijziging van het beleid inzake persoonsgegevens

Once behoudt zich het recht voor onderdelen van dit Beleid inzake Persoonsgegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te beëindigen ijderen of te ontwikkelen en dit, met name om te voldoen aan de ontwikkelingen in de wetgeving op dit gebied.

U zult hierdoor aan een nieuwe versie van het Beleid van Once inzake Persoonsgegevens worden onderworpen. Als u de voorwaarden van dit nieuwe Beleid inzake Persoonsgegevens zoals van toepassing op elk toekomstig gebruik van de Applicatie en de website weigert www.getonce.com, wordt u verzocht de Applicatie of de website niet meer te gebruiken www.getonce.com en Once zal uw Persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van het door u geaccepteerde oude Beleid inzake Persoonsgegevens voor de bewaartermijn waarnaar hierin wordt verwezen.

11. Contact met once

Voor elke procedure met betrekking tot uw Persoonsgegevens (correctie, actualisering, toegankelijkheid, intrekking van de toestemming, enz.), of voor alle andere vragen kunt u schriftelijk contact opnemen met Once op het onderstaande adres: hello@getonce.com.

In accordance with the iTunes Store Terms of Use which we recommend you review before proceeding with any online transaction:

 • Payment will be charged to your iTunes account at confirmation of purchase;
 • Your subscription of Once VIP will automatically renew for the same subscription at the same rate as you initially subscribed unless you cancel your subscription by turning off auto-renewal at least 24 hours before the expiry of the current period;
 • Your Account will be charged for renewal at the same rate as you initially subscribed within 24 hours prior to the end of the current period;
 • Subscriptions may be managed by you and auto-renewal may be turned off by going to your account settings in the iTunes & App Store section of your iPhone’s Settings. You can read more about how to cancel your App Store subscriptions anytime in Once FAQ.
 • Payment will be charged to your payment method at confirmation of purchase;
 • Your subscription of Once VIP will automatically renew for the same subscription at the same rate as you initially subscribed unless you cancel your subscription by turning off auto-renewal at least 24 hours before the expiry of the current period;
 • Your Account will be charged for renewal at the same rate as you initially subscribed within 24 hours prior to the end of the current period;
 • Subscriptions may be managed by you and auto-renewal may be turned off by going to your account settings.
 • You also agree that your purchase will be available immediately and that you waive your statutory right of withdrawal.